Heds of State/Jefes de Estado
  China
 


Heads of State and Government/國家元首和政府首腦 (Guójiā yuánshǒu hézhèng fǔ shǒunǎo        

 

 2000 a.c – 221 a.c: Kingdom/
王国 (Wángguó)

221 – 420: Empire/帝国 (Dìguó)

420 – 581: Kingdoms/演义 (Yanyi)

581 – 618: Empire/帝国 (Diguo)

618 – 907: Kingdoms/演义 (Yanyi)

907 – 1912: Empire/帝国 (Diguo)

1912 – 17: Republic/共和国 (Gònghéguó)

1917: Empire/帝国 (Diguo)

1917 – 1949: Republic/共和国 (Gònghéguó)

1949 -: People' s Republic/人民共和国 (Rénmín Gònghéguó)

Chinese Empire/中華帝國 (Zhōnghuá dìguó)

Emperors/皇帝 (Huángdì)1875– 1908: Tsai T'ien (Zaitian)
載湉

1908 – 11: Chun (Zaifeng) 載沣

1911 – 12: Dowager Long Yu Huagtaihou

1912 – 17: Puyi 溥儀

Republic of China/中國共和國 (Zhōnghuá Gònghéguó)

Military governor/軍事總督 (Jūnshì Zǒngdū)

1911: Li Yuan-hung黎元洪

Presidents/總統 (Zǒntǒng)

1912: Sun Yat-sen 孙中山

1912 – 15: Yuan Shi-kai袁世凱

Emperors/皇帝(Huángdì)

1915 – 16: Yuan Shi-kai 袁世凱

Presidents/總統(Zǒntǒng)

1916: Yuan Shi-kai 袁世凱

1916 – 17: Li Yuan-hung 黎元洪

Emperors/皇帝(Huángdì)

1917: Puyi溥儀

 

Presidents/總統(Zǒntǒng)

1917: Li Yuan-hung  黎元洪

1917 – 18: Feng Kuo-chang 馮國璋

1918 – 22: Hsü Shih-chang (Xu Shichang) 徐世昌

1922: Chao Tzu-ch'i (Zhou Ziqi) 周自齊

1922 - 23: Li Yuan-hung  黎元洪

1923: Chang Shao-ts'eng  張紹曾

1923: Kao Ling-wei (Gao Lingwei) 高凌霨

1923 – 24: T'sao K'un (Cao Kun)  曹錕  

1924: Huang Fu  黃郛

1924 – 26: Tuan Ch'i-jui (Duan Qirui)  段祺瑞

1926: Hu Wei-te (Weide)  胡惟德

1926: Yen Hui-ching (Yan Huiqing)  顏惠慶

1926: Tu Hsi-Kuei (Du Xigui)  杜錫珪

1926 – 27: Ku Wei-chün (Gu Weijun/Wellington Koo)  顧維鈞

1927 – 28: Chang Tso-lin (Zhang Zuolin) 張作霖

Nationalist China/民族主義中國  (Mínzúzhǔ Zhōnghuá)

 

Generalissimo of the Military Government/ 將軍的軍政府 (Jiāngjūn de Jūnzhèngfǔ)

1917 – 18: Sun Yat-sen  孙中山

1918: Sun Yat-sen 孙中山, Tang Shao-yi (Shaoyi) 唐绍仪,Wu Tingfang  伍廷芳

1918: Cen Chunxuan岑春煊,Lu Rongting陸榮廷 ,Tang Jiyao 唐繼堯,Lin Baoyi  林葆怿

1918 – 20: Cen Chunxuan  岑春煊

1920: Sun Yat-sen  孙中山,Tang Shao-yi (Shaoyi) 唐绍仪  ,Wu Tingfang  伍廷芳,Tang Jiyao  唐繼堯

 

Extraordinary President/非凡總統 (Feifan Zǒntǒng)             

1921 – 22: Sun Yat-sen  孙中山

 

Generalissimo of the National Government/大元帥國民政府 (Da yuánshuài Guomín zhèngfǔ)

1923 – 25: Sun Yat-sen  孙中山

1925: Hu Han-min (Hanmin)  胡漢民

 

Chairmen of the National Government/主席國民政府  (Zhǔ Guomín zhèngfǔ) 

1925 – 26: Wang Ching-wei (Jingwei) 汪精衛

1926 – 27: Tan Yankai    譚延闓

 

Chairmen of the Standing Com. of the National Government/主席的常設委員會的國民政府 (Zhǔxí de chang shé wěiyuánhuì de Guomín zhèngfǔ)

1927: Wang Ching-wei (Jingwei) 汪精衛

1927 – 28: Tan Yankai  譚延闓

 

Chairmen of the National Government t主席國民政府          (Zhǔ Guomín zhèngfǔ)        

1928 – 31: Chiang Kai-shek  蔣介石

1931 – 43: Lin Sen  林森

1943 – 48: Chiang Kai-shek  蔣介石

People's Republic of China/中華人民共和國( Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó)

 

Chairmen of the Communist Party of China/主席的中國共產黨 (Zhǔxí de Zhōngguó Gòngchǎndǎng)

1935 – 76: Mao Zedong  毛澤東

1976– 81: Hua Guofeng  蘇鑄

1981 – 82: Hu Yaobang  胡耀邦

General Secretaries of the Communist Party/秘書長共產黨 (Mìshū zhǎng Gòngchǎndǎng)

1956 – 67: Deng Xiaoping  鄧小平

1980 – 87: Hu Yaobang胡耀邦

1987 – 89: Zhao Ziyang  趙紫陽

1989 – 2002: Jiang Zemin  江澤民

 

2002 – 2012: Hu Jintao 胡錦濤

2012 -: Xi Jinping習近平

 

Chair. of the Central Ex.  Com. of the Soviet Republic of China/主席的中央執行委員會的蘇維埃中國共和國(Zhǔxí de zhōngyāng  zhíxíng wěiyuánhuì de sūwéiāi Zhōnghuá Gònghéguó)

1931 – 34: Mao Zedong  毛澤東

 

Chairman of the People's Government of North China/主席人民政府北中國 (Zhǔxí rénmín zhèngfǔ Běi Zhōnghuá)

1948 – 49: Dong Biwu 董必武

 

Chairman of the People's Government of the North-East/主席人民政府東北 (Zhǔxí rénmín zhèngfǔ Dōngběi)

1949: Gao Gang  高岗

 

Chairman of the Central People's Government/主席在中央人民政府 (Zhǔ zài  zhōngyāng rénmín zhèngfǔ)

1949 – 54: Mao Zedong  毛澤東

 

Chairmen/主席 ( Zhǔxí)

1954 – 59: Mao Zedong  毛澤東

1959 – 68: Liu Shaoqi  劉少奇

1968 – 72: Dong Biwu 董必武,Song Qingling  宋慶齡

1972 – 75: Dong Biwu  董必武

 

Chair. of the Perm. Standing Com. of the Nat. People's Congress/主席的常設委員會的全國人大 (Zhǔxí de cháng shé wěiyuánhuì de Quánguóréndà)                        

1975 – 76: Zhu De  朱德

1978 – 83: Ye Jianying 葉劍英

Presidents/總統 (Zǒntǒng)           

1983 – 88: Li Xiannian  李先念

1988 – 93: Yang Shangkun 楊尚昆

1993 – 2003: Jiang Zemin  江澤民

 

2003 – 13: Hu Jintao  胡錦濤

2013 -: Xi Jinping習近平

 

 

Heads of Government/政府首腦 (Zhéngfú Shǒunǎo) 

 

Chinese Empire/中華帝國 (Zhōnghuá dìguó)        

 

Grand Secretaries/大秘書 (Dà Mìshū)

1893 – 1903: Kun'gang

1903 – 04: Jingxin 晶鑫

1905 – 06: Yüde裕德

1905 – 11: Natong  南通

 

Premiers/總理 (Zǒnglǐ)

1911: Prince Yiguang 爱新觉罗·奕劻

1911 – 12: Yuan Shi-kai  袁世凱

Republic of China/共和國的中國 (Zhōnghuá Gònghéguó)

 

Premiers/                總理 (Zǒnglǐ)

1912: Tang Shao-yi (Shaoyi)  唐绍仪

1912: Lu Cheng-hsiang (Zhengxiang)  陸徵祥

1912 – 13: Chao Ping-Chün (Zhao Bingjun)  赵秉钧

1913: Tuan Ch'i-jui (Duan Qirui)  段祺瑞

1913 – 14: Xiong Xiling  熊希龄

1914: Sun Pao-ch'i (Baoqi)  孫葆旗袍(寶祺)

 

Secretaries of state/國務秘書 (Guó wú Mìshū)       

1914 – 15: Hsü Shih-chang (Xu Shichang) 徐世昌

1915 – 16: Lu Cheng-hsiang (Zhengxiang) 陸徵祥

1916: Hsü Shih-chang (Xu Shichang)  徐世昌

1916: Tuan Ch'i-jui (Duan Qirui) 段祺瑞

 

Premiers/ 總理 (Zǒnglǐ)

1916 – 17: Tuan Ch'i-jui (Duan Qirui) 段祺瑞

1917: Wu Tingfang  伍才

1917: Li Jingxi  李靖西

1917: Hsü Shih-chang (Xu Shichang) 徐世昌

1917: Chang Shao-jong (Jiang Zhaozong)  蔣招樅       

1917: Li Jingxi  李靖西

1917: Chang Hsün (Zhang Xun)  張勳

1917: Tuan Ch'i-jui (Duan Qirui)  段祺瑞

1917 – 18: Weng Shizhen王士珍

1918: Tuan Ch'i-jui (Duan Qirui)  段祺瑞

1918 – 19: Ch'ien Neng-hsün (Qiang Nengxun)

1919: Kung Hsin-chan (Gong Xinzhan)  龔新站

1919 – 20: Chin Yün-P'eng (Jin Yunpeng)  靳雲鵬

1920: Sa Chen-ping (Zhenbing) 薩陳平

1920 – 21: Chin Yün-P'eng (Jin Yunpeng)  靳雲鵬

1921: Yen Hui-ching (Yan Huiqing)  顏惠慶

1921 – 22: Liang Shi-i (Shiyi)  梁士詒

1922: Yen Hui-ching (Yan Huiqing)  顏惠慶

1922: Chao Tzu-ch'i (Zhou Ziqi)  周自齊

1922: Yen Hui-ching (Yan Huiqing)  顏惠慶

1922: Wang Ch'ung-hui (Chonghui) 汪充琿

1922: Wang Ta-hsieh (Daxie)  汪答謝

1922 – 23: Wang Cheng-t'ing (Zhengting) 王亭

1923: Cheng Shao-ts'eng (Zhang Shaozeng)  張紹曾

1923 – 24: Kao Ling-wei (Gao Lingwei) 高凌霨

1924: Sun Pao-ch'i (Baoqi)  孫葆旗袍(寶祺)

1924: Yen Hui-ching (Yan Huiqing)  顏惠慶

1924: Huang Fu  黃郛

1924 – 25: Tuan Ch'i-jui (Duan Qirui) 段祺瑞

1925 – 26: Hsu Shih-ying (Xu Shiying)    徐世英

1926: Chia The-yao (Jia Deyao) 賈得椏

1926: Hu Wei-te (Weide) 胡惟德

1926: Yen Hui-ching (Yan Huiqing)  顏惠慶

1926: Tu Hsi-Kuei (Du Xigui)  杜錫珪

1926 – 27: Ku Wei-chün (Gu Weijun)  顧維鈞

1927 – 28: Pan Fu 潘夫            

Nationalist China/民族主義的中國 (Mínzúzhǔ Zhōnghuá)          

 

Premiers/總理  (Zǒnglǐ)

1928 – 30: Tan Yankai 譚延闓

1930: Sung Tzu-wen (Song Ziwen) 宋子文

1930 – 31: Chiang Kai-shek  蔣介石

1931: Ch'eng Ming-hsu (Chen Mingshu) 陳銘樞

1931 – 32: Sun Fo  孫科

1932 – 35: Wang Ching-wei (Jingwei)  汪兆銘

1935 – 38: Chiang Kai-shek  蔣介石

1938 – 39: K'ung Hsiang-hsi (Kong Xiangxi)  孔祥熙

1939 – 45: Chiang Kai-shek  蔣介石

1945 – 47: Sung Tzu-wen (Song Ziwen)  宋子文

1947: Chiang Kai-shek  蔣介石

1947 – 48: Chang Ch'ün (Zhang Qun)   張群

1948: Wong Wen-hao (Weng Wenhao) 翁文灝

1948 – 49: Sun Fo  孫科

1949: Ho Ying-ch'in (He Yingqin)                  何應欽

PR of China Premiers/總理中華人民共和國中國 (Zǒnglǐ Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó)

1949 – 76: Zhou Enlai  周恩來

1976 – 80: Hua Guofeng 華國鋒

1980 – 87: Zhao Ziyang  趙紫陽

1987 – 98: Li Peng  李鵬

1998 – 2003: Zhu Rongji  朱鎔基

2003 – 13: Wen Jiabao 溫家寶

2013 -: Li Keqiang李克强

                                   

 China under Japanese Occupation/日本佔領下的中國 (Rìběn zhànlǐng xià de Zhōnghuá)/ 中国日本の占領下 (Chuugo ku Nippon no senryouka)

 

 

 

Acting Chairman of the Provisional National Government/代理主席的臨時民族政府 (Dàilǐ Zhǔxí de línshí Guomín Zhengfu)/ 会長代行は暫定国民政府の (Kaichou daikou wa zantei kokumin seifu no)

1937 – 40: Wang Kemin   王克敏

 

Acting Chairman of the Reformed National Government/代理主席的國民政府的改革  (Dàilǐ Zhǔxí de Guomín Zhengfu de Gǎigé)/ 会長代行は 改革派国家政府の(Kaichou daikou wa kaikakuha kokka seifu no)

1938 – 40: Liang Hongzhi  梁鴻志

 

Chairmen of the National Government/主席國民政府 (Zhǔ Guomín Zhengfu)/ 委員長は 国家政府の  (Iinchou ha kokka seifu no)             

1940 – 44: Wang Ching-wei (Jingwei)  汪精衛

1944 – 45: Chen Gongbo  陳公博

 

Japanese Commanders of Shanghai Expeditionary Army/日本指揮官的上海遠征軍  (Rìběn zhǐhuīguān de Shànghǎi yuǎnzhēng jūn)/ 上海の日本遠征軍司令官 (Shanhai no Nippon ensei gun shireikan)

1937: Iwane Matsui  松井石根

1937 – 38: Yasuhiko Asaka  朝香宮鳩彥王

 

Commanders of China Expeditionary Army/           指揮官的中國遠征軍 (Zhǐhuīguān de Zhōnghuá yuǎnzhēng jūn)/ 中国遠征軍の司令官 (Chuugokuensei gun no shireikan)

1939 – 41: Juzo Nishio  十三西尾

1941 – 44: Shunroku Hata  畑俊六

1944 – 45: Yasuji Okamura  岡村寧次

 

Commander of Central China Area Army/指揮官中國區軍  (Zhǐhuīguān de zhōngyāng Zhōnghua qū jūn)/ 中国エリアの中央軍司令官  (Chuugoku eria no chuuou gun shireikan)

1937 – 38: Iwane Matsui  松井石根

 

Commanders of Central China Expeditionary Army/指揮官中央中國遠征軍 (Zhǐhuīguān de zhōngyāng Zhōnghuá yuǎnzhēng jūn)/ セントラル中国遠征軍の司令官  (Sentoraru chuugokuensei gun no shireikan)

1938: Shunroku Hata  畑俊六

1938 – 39: Otozo Yamada  山田乙三

 

Commanders of Central Army District /軍指揮官區  (Zhǐhuīguān de zhōngyang qū jūn)/ 中央軍司令官の地区 (Chuuou gun shireikan no chiku)

1942 – 44: Jun Ushiroku

1944 – 45: Masakasu Kawabe  河边正三

 

Commanders of Northern China Area Army/          指揮官陸軍北中國區 (Zhǐhuīguān de lujūn běi Zhōnghuá qū)/ 中国北部地区の陸軍司令官 (Chuugokuhokubu chiku no rikugun shireikan

1937 – 38: Hisaichi Terauchi寺内寿一

1938 – 39: Hagime Sugiyama

1939 – 41: Hayao Tada  多田骏

1941 – 44: Yasuji Okamura  岡村寧次

1944 – 45: Sadamu Shimomura

1945: Hiroshi Nemoto博根本

 

Commanders of Southern China Area Army/          指揮官的南中國區軍 (Zhǐhuīguān de Nán Zhōnghuá qū jūn )/ 中国南部地域の軍司令官 (Chuugokunanbu chiiki no gun shireikan

1940: Rikichi Ando安藤利吉

1940 – 41: Jun Ushiroku

1941 – 45: Hisaichi Terauchi  寺内寿一

 

                              Historical Territories/歷史領土 (Líshǐ Língtǔ)

 

Manchuria/ 滿洲 (Mǎnzhōu)/Manju

 

 

s. II a.c – 494 d.c: Buyeo/扶餘國 (Fúyú guó)

 

 

494 – 668: Goguryeo/高句麗 (Gāojùlì)

 

 

668 – 926: Balhae/渤海 (Bóhǎi)

 

 

927 - ?: Later Balhae/后渤海 (Hòu bóhǎi)

 

 

? - 1211: China/中华 (Zhōnghuá)

 

 

1211 – 1371: Mongol/蒙古族 (Ménggǔ zú)

 

 

1371 – 1858: China/中华 (Zhōnghuá)

 

 

1858 – 1916: Russia /俄罗斯 (Èluósī)

 

 

1916 – 31: China/中华 (Zhōnghuá)

 

 

1931 – 32: Japan/日本 (Rìběn)

 

 

1932 – 45: China/中华 (Zhōnghuá)

 

 

1945 – 46: URSS/苏联 (Sūlián)

 

 

1946 -: China/中华 (Zhōnghuá)

 

 

 

Russian Military Governors/俄罗斯军事戈总督(Éluósī         jūnshí Zǒngdū)/Oros

 

Premiers/                总理  (Zǒnglǐ)

1900 – 04: Yevgeny Ivanovich Alekseyev  普里馬科夫伊万諾維阿列克謝耶夫

 

1932 – 35: Chang Hsiao-hisn (Zheng Xiaoxu)  鄭孝胥

1904 – 05: Aleksey Nikolayevich Kuropatkin

 

1935 – 45: Chang Ching-hui (Zhang Jinghui) 張景惠

 

Chinese Military Governors/中国军事总督  (Zhōngguó jūnshì Zǒngdū)/Dulimbai Gurun

 

1916 – 21: Chang Tso-lin (Zhang Zuolin) 張作林(張作霖)

 

Japanese Ambassadors/日本大使 (Rìběn Dáshǐ)/Rriben Takuurakuu)     

1928 – 31: Chang Hsüeh-liang (Zhang Xuelian)              張學良(張雪蓮)

1931 – 32: Shigeru Honjo   本庄繁

 

Japanese Military Governors/日本军事总督 (Rìběn jūnshì Zǒngdū)/Rriben

1932 – 33: Nobuyoshi Muto武藤信義

1931 – 32: Jiro Minami南次郎

1933 – 34: Takashi Hishikari  菱刈隆

 

Chief Executive & Chinese Emperor/首席执中国皇帝 (Shǒuxí  zhí Zhōngguo Huándi) /Dulimbai Gurun

1934 – 36: Jiro Minami 次郎

1932 – 45: Puyi溥儀

1936 – 39: Kenkichi Ueda  植田謙吉

 

Soviet Military Governor/苏联军事总督  (Sūlián jūnshí Zǒngdū)

1939 – 44: Yoshijiro Umezu  梅津美治郎

1945 – 46: Aleksandr Mikhailovich Vasilevsky亚历山大·米哈伊洛维奇·瓦西列夫斯基

194 – 45: Otozo Yamada山田乙三

 

 

                         Controversial Territory/有争议的领土 (Yǒu Zhēngyí de Língtǔ)

 

                            Tibet/西藏 (Xīzàng)/ བོད་ (Bod)

 

Tibetan Government/西藏政府 (Xīzàng Zhèngfú) Zhōngguo Zhèngfú zài Xīzàng/Bod ja Gzhung

 

 

3000 a.c – 500 a.c: Tibetan/藏族 (Zàngzú )/ བོད་པ (Bod pa)

 

 

 

500 a.c – 625 d.c: Zhangzhung/象雄 (Xiàngxióng)/ ཞང་ཞུང་

 

 

625 – 842: Empire/帝国 (Dìguó)/ ཪགྱལ-ཀམས (Rgyal-kams)

 

 

842 – 1244: Tibetan/藏族(Zàngzú )/ བོད་པ་ (Bod pa)

 

 

1244 – 1642: Mongol/蒙古族 (Ménggǔ zú)

 

 

1642 – 1717: Koshut

 

 

1717 – 20: Dorben Oyrad

 

 

1720 – 1913: China/中华 (Zhōnghuá)

 

 

1913 – 51: Kingdom/王国 (Wángguó) /Rgyal-kams

 

 

1951 -: China/中华 (Zhōnghuá)

 

 

 

Dalai Lama/達賴喇嘛/ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ (Taa la’i bla ma)

 

Regents/摄政王 (Shèzhèngwáng)

1876 – 1933: Thubten Gyatso ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ་/土燈嘉措

1895 – 1913: Ganden Tripa Isomolin Rimpoch'e དགའ་ལྡན་ཁྲི་པ་ རིན་པོ་ཆེ་

1934 – 39: Thubten Jampal Yeshe Gyaltsen

 

1934 – 41: Rating Rimpoche  評分仁波切

1939 – 59: Tenzin Gyatso ལྷ་མོ་དོན་འགྲུབ་/丹增嘉措         

1941 – 51: Tatkra Rimpoche Ngawang Sungrab

Dalai Lama (in exile) /達賴喇嘛 (流亡 (liu wang) /ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ (Taa la’i bla ma (nang la skyabs bcol)

 

1959 -: Tenzin Gyatso ལྷ་མོ་དོན་འགྲུབ་/丹增嘉措

 

Presidents of the Council of Ministers/总统部长会议 (Zǒntǒng bùzhǎng huìyì )/Ssrid 'dze po blon

 

1907 – 20: Changkhyim

 

1907 – 23: Paljor Dorje Shatra帕爾喬多傑沙特拉

 

1907 – 26: Sholkhang

 

1926 – 40: Silong Yakkyi Langdun

 

1950 – 52: Lozang Tashi

 

Chairmen of the Cabinet (in exile)/ 内阁主席(流亡) (Nèigé Zhǔxí (liu wang)/                 Kalon Tripa (nang la skyabs bcol)

 

1950 – 60: Jangsa Tsang  長沙曾蔭權

 

1960 – 65: Zurkhang Ngawang Gelek

 

1965 – 70: Shenkha Gurney Topgyal

 

1970 – 75: Garang Lobsang Rigzin

 

1975 – 80: Kunling Woeser Gyaltso

 

1980 – 85: Wangue Dorji  王多吉

 

1985 – 90: Juchen Thupten Namgyal  主體圖登格納穆加爾      

 

1990 – 91: Kelsang Yeshi格桑嘉喜

 

1991 – 93: Gyalo Thondup

 

1993 – 96: Tenzin Namgyal Tethong  丹增朗傑拉敦特

 

1996 – 2001: Sonam Topgyal

 

2001 – 11: Samdhong Rinpoche桑東仁波切

 

2011 -: Lobsang Sangay洛桑森格 / བློ་བཟང་སེང་གེ

 

 Chinese Government in Tibet/中国政府在西藏 (Zhōngguo Zhèngfú zài Xīzàng)/ Rgya Gzhung nang la Bod  

 

 

 

Chinese Representatives/中国代表 (Zhōngguo dài biǎo)/´ Rgya Thusmi

1897 – 1902: Wenhai  李文海

1902 – 04: Yugang漁港

1904 – 06: Yutai  玉台

1906 – 12: Lianyu  漣源

 

Chinese Special Envoys/中国特使 (Zhōngguo tè shǐ)/ Migs bsal

1912 – 14: Zhong Ying 鍾一嗯

1914 – 24: Lu Xingqi  呂行

 

Military Commander-in-chief/军队总司令 (Jūnduí zǒng sī lìng)/ Khad ga

1951 – 67: Zhang Guohua   張國華

Xizang Autonomous Region/西藏自治区  (Xīzàng Zìzhìqū)/ བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ (Bod-rang-skyong-ljongs)

Chairmen of the government/政府主席 (Zhèngfú Zhǔxí)/Khri ldan Gzhung

1964 – 67: Ngapoi Ngawang Jigme  阿沛·阿旺晋美/ ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་

1967 – 68: Yin Fatang  尹發堂

1968 – 70: Zeng Yongya  曾擁芽

1970 – 79: Ren Rong   任榮

1979 – 81: Tian Bao  桑吉悦希

1981 – 83: Ngapoi Ngawang Jigme    阿沛·阿旺晋美/ ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་

1983 – 85: Doje Cedain  多杰才旦

1985 – 90: Doje Cering  多吉才让

1990 – 98: Gyaincain Norbu  江村罗布

1998 – 2003: Legqog  列确

2003 – 10: Jampa Phuntsok 向巴平措/ བྱམས་པ་ཕུན་ཚོགས་

2010 – 13: Padma Choling白玛赤林

2013 -: Losang Gyaltsen 洛桑江村

 

                          Special Administrative Regions/特别行政区 (Tèbié xíng zhèngqū)

Hong Kong/香港 (Xiāngǎng)

 

 

221 a.c – 1841: China/中华 (Zhōnghuá)

1841 – 1997: British/英國人 (Yinguoren)

1997 -: China/中华 (Zhōnghuá)

 

Governors/总督  (Zǒngdū)

1898 – 1903: Henry Arthur Blake  卜力

1903 – 04: Francis Henry May  梅含理

1904 – 07: Matthew Nathan 彌敦             

1907: Francis Henry May梅含理

1907 – 12: Frederick John Dealtry Lugard盧押

1912: Claud Severn  施勳

1912 – 18: Francis Henry May  梅含理

1918 – 19: Claud Severn  施勳

1919 – 25: Reginald Edward Stubbs  司徒拔

1925: Claud Severn施勳

1925 – 30: Cecil Clementi  金文泰

1930: Wilfrid Thomas Southorn修頓

1930 – 35: William Peel  貝璐

1935: Wilfrid Thomas Southorn 修頓

1935: Norman Lockhart Smith斯密夫

1935: Wilfrid Thomas Southorn 修頓

1935 – 37: Andrew Caldecott 

1937: Norman Lockhart Smith  斯密夫

1937 – 41: Geoffrey Alexander Stafford Northcote  羅富國

1941: Norman Lockhart Smith  斯密夫

1941: Mark Aitchinson Young  楊慕琦

 

Japanese Ocupation/日本佔領  (Rìběn zhànlǐ ng)

1941 – 42: Takashi Sakai  酒井隆

1942 – 44: Rensuke Isogai 磯谷廉介

1945: Hisaichi Tanaka  田中久一

 

Military Governors/軍事总督 (Jūnshí Zǒngdū)

1945 – 46: Cecil Harcourt  夏慤

 

Governors/总督 (Zǒngdū)

1946 – 47: Mark Aitchinson Young  楊慕琦

1947: David Mercer MacDougall  大衛默瑟腮腺炎

1947 – 57: Alexander William Grantham葛量洪

1957 – 58: Edgeworth Beresford David戴維

1958 – 64: Robert Brown Black  柏立基

1964: Edmund Brinsley Teesdale戴斯德

1964 – 71: David Clive Crosbie Trench  戴麟趾

1971: Hugh Selby Norman-Walker羅樂民

1971 – 82: Murray MacLehose  麥理浩

1982: Philip Haddon-Cave夏鼎基爵士

1982 – 86: Edward Youde  尤德

1986 – 87: David Akers-Jones  鍾逸傑爵士

1987 – 92: David Wilson衛奕信

1992 – 97: Christopher "Chris" Patten    彭定康

Chief Executives /首席执 (Shǒuxí  zhí)

1997 – 2005: Tung Chee Hwa  董建華

2005: Donald Tsang  曾荫权

2005: Henry Tang  唐英年

2005 – 12: Donald Tsang  曾荫权

2012 -: Leung Chun-ying梁振英

 

Macao/澳門 (Áomén)

 

 

221 a.c – 1553 d.c: China/中华 (Zhōnghuá)

1553 – 1808: Portugal/葡萄牙

1808: British/英國人 (Yinguoren)/Britanico

1808 – 1941: Portugal/葡萄牙

1941 – 45: Japan/日本國 (Nbenguo)/Japão

1945 – 99: Portugal/葡萄牙

1999 -: China/中华 (Zhōnghuá)

 

Governors/总督(Zǒngdū)/ Governadores

1900 – 02: José Maria de Sousa Horta e Costa             高士德

1902 – 03: Arnaldo de Novaes Guedes Rebelo

1904 – 07: Martinho Pinto de Quierós Montenegro蒙丁尼路

1907 – 08: Pedro de Azevedo Coutinho  高丁玉

1908 – 09: José Augusto Alves Roçadas   羅沙達

1909 – 10: Eduardo Augusto Marquês  馬葵士

1910 – 12: Álvaro de Melo Machado   馬沙度

1912 – 14: Aníbal Augusto Sanches de Miranda  美蘭德

1914 – 16: José Carlos da Maia  米那

1916 – 17: Manuel Ferreira da Rocha  羅渣及馬度士 

1917: Fernando Augusto Vieira de Matos 費爾南多奧古斯托維埃拉德馬托斯               

1918 – 19: Artur Tamagnini de Sousa Barbosa  巴波沙

1919 – 22: Henrique Monteiro Correia da Silva              施利華

1922 – 23: Luís Antonio de Magalhães Correia  路易斯安東尼奧德伊卡薩馬加良斯科雷亞

1923 – 24: Rodrigo José Rodrigues   羅德禮

1924 – 25: Joaquim Augusto dos Santos若阿金奧古斯托多斯桑托斯

1925 – 26: Manuel Firmino de Almeida Maia Magalhães  馬加齡

1926: Hugo Carvalho Lacerda Castelo Branco

1926 – 30: Artur Tamagnini de Sousa Barbosa  巴波沙

1930 – 31: João Pereira de Magalhães若昂佩雷拉日馬加良斯

1931: Joaquim Anselmo da Mata e Oliveira  馬統領

1931 – 32: João Pereira de Magalhães 若昂佩雷拉日馬加良斯

1932 – 35: António José Bernardes de Miranda 美蘭德

1935 – 36: João Pereira Barbosa 若昂佩雷拉巴博薩

1936 – 37:  António Joaquim Ferreira da Silva Júnior  安東尼奧若阿金費雷拉達席爾瓦初級

1937 – 40: Artur Tamagnini de Sousa Barbosa巴波沙

1940: José Rodrigues Moutinho  何塞羅德里格穆蒂尼奧

 

Japanese Consul/日本領事  (Rìběn lǐngshì)/ Cônsul japonês

194. – 1945: Fukui Yasumitsu

 

Governors/总督(Zǒngdū) / Governadores

1940 – 46: Gabriel Maurício Teixeira  戴思樂

1947 – 51: Albano Rodrigues de Oliveira柯維納

1951 – 57: Joaquim Marquês Esparteiro   史伯泰

1957 – 58: Pedro Correia Barros 白覺理

1958 – 59: Manuel Peixoto Nunes曼努埃爾佩肖托努恩斯         

1959 – 62: Jaime Silvério Marques              馬濟時

1962 – 66: António Adriano Faria Lopes dos Santos       羅必信

1966 – 74: José Manuel de Sousa e Faria Nobre de Carvalho  嘉樂庇

1974 – 79: José Garcia Leandro  李安道

1979 – 81: Melo Egídio伊芝迪

1981: José Carlos Moreira Campos 何塞卡洛斯莫雷拉坎珀斯

1981 – 86: Vasco Almeida e Costa  高斯達

1986 – 87: Joaquim Pinto Machado  馬俊賢

1987 – 90: Carlos Melancia  文禮治

1990 – 91: Francisco Murteira Nabo弗朗西斯穆爾泰拉納博

1991 – 99: Vasco Rocha Vieira  韋奇立

Chief Executive//首席执 (Shǒuxí  zhí)/ Chefe do Executivo  

1999 – 2009: Edmund Ho何厚鏵

2009 -: Chui Sai On崔世安

 

                    Foreign Colonies/ 外國殖民地  (Wàiguó zhímíndì)     

Manchuria Railway Company/满洲里铁路公司 (Mǎnzhōulǐ Tiělù Gōngsī)/ 満州鉄道会社 (Manshuu tetsudougaisha)

 

s. II a.c – 1896: Manchuria/东北平 (Dōngběi píng)

1896 – 1906: Chinese Eastern Railway Zone/中国东部铁路区 (Zhōngguó dōngbù tiělù qū)

1906 – 45: Japan/日本 (Riben)

1945: URSS/苏联(Sūlián)

1945 -: China/中华 (Zhōnghuá)

Presidents/總統  (Zǒntǒng)/ 社長 (Shachou)          

1906 –  08: Shinpei Goto  後藤新平

1908 – 13: Korekimi Nakamura中村是公,

1913 – 14: Ryutaro Nomura 龍野村           

1914 – 17: Yujiro Nakamura  中村雄二郎  

1917 – 19: Simbei Kunisawa

1919 – 21: Ryutaro Nomura 龍野村           

1921 – 22: Senkichi Hayakawa  早川千吉郎

1922 – 24: Takeji Kawamura川村竹

1924 – 27: Banichiro Yasuhiro 

1927 – 29: Jyotaro Yamamoto山本条太郎

1928 – 31: Mitsugu Sengoku

1931 – 32: Yasuka Uchida内田 康哉

1932 – 35: Hakutaro Hayashi

1935 – 39: Yosuke Matsuoka  松岡 洋右

1939 – 43: Takuichi Ohmura

1943 – 45: Naoto Kohiyama

1945: Motoki Yamazaki  元山崎

 

Kiaochow (Qingdao)/ 胶州 (Jiāōzhou)/ Kiautschou

 

221 a.c – 1897 d.c: China/中华 (Zhōnghuá)

1897 – 1914: Germany/德国 (Déguó )/Deutschland

1914 – 22: Japan

1922 – 38: China/中华 (Zhōnghuá)

1938 – 45: Japan/日本(Riben)

1945 -: China/中华 (Zhōnghuá)

 

Governors/总督  (Zǒngdū)/ Gouverneur

1899 – 1901: Otto Ferdinand Paul Jäschke 

1901: Max Rollmann

1901 – 11: Oskar Truppel  奧斯卡特魯普爾

1911 – 14: Alfred Meyer-Waldeck                  阿爾弗雷德羅邁耶-瓦爾德克

Military Governors/軍事总督(Jūnshí Zǒngdū)/ Militärische Gouverneur)

1914 – 19: Mitsuomi Kamio神尾光臣

1919 – 22: Mitsue Yuhi 由比光衛,

 

 

Kwangchowan  (Kwangchowwan)/ 廣州(租借地) (Guǎngzhōu)

 

 

1898 – 1943: France/法國 (Faguo)

1943 – 45: Japan//日本國 (Nbenguo)/Japon

1945 – 46: France/法國 (Faguo)

1946 -: China/中华 (Zhōnghuá)/Chine

Administrators/管理員 (Guǎnlíyuán)/ Administrateurs  

1900 – 02: Gustave Alby  古斯塔夫阿爾比

1902 – 03: Théophile Henri Bergès

1903 – 06: Gustave Alby  古斯塔夫阿爾比

1906 – 08: Jean-Fernand Gautret

1908 – 10: Henri Victor Sestier

1910: Paul Edgar Dufrénil

1911 – 12: Jean Ernest Moulié

1912: Pierre Stéphane Salabelle

1912 – 15: Henri Jean Auguste Caillard

1915 – 17:  Maurice Albert Garnier馬里厄阿爾貝卡尼爾

1919 – 22: Jean-Félix Krautheimer

1922: Paul Marie Alexis Joseph Blanchard de la Brosse

1922 – 23: Jean-Félix Krautheimer

1923 – 25: Paul Michel Achille Quesnel保羅米歇爾克內爾阿希爾

1925 – 27: Paul Marie Alexis Joseph Blanchard de la Brosse

1927 – 29: Louis Félix Marie Édouard Rivet  路易斯費利克愛德華鉚釘瑪麗

1929 – 32: Achille Louis Auguste Sylvestre  阿希爾路易奧古斯特西爾韋斯特

1932 – 33: Pierre Charles Edmond Jabouille

1933 – 34: Paul Delamarre

1934 – 36: Maurice Émile Henri de Tastes莫里斯埃米爾亨利德口味            

1936 – 37: Camille Fernand Chapoulart

1937 – 42: Jacques Henri Paul Le Prevôt

1942: Louis Frédéric Claire Guillaume Marty弗雷德里克路易斯紀堯姆克萊爾馬蒂

1942 – 43: Pierre Marie Jean Domec

 

Weihaiwei/威海 (Wēihǎi)

 

 

1895 – 98: Japan/日本 (Rìběn)

1898 – 1930: British/英国人 (Yīngguó rén)

1930 -: China/中华 (Zhōnghuá)

 

Commander of the British Naval Forces in China/指揮官的英國海軍部隊在中國  (Zhǐhuīguān de yīngguó hǎaijū n bùduì zài Zhōngguó

1898 – 1901: Edward Hobart Seymour  愛德華霍巴特西摩        

 

Military and Civil Commissioners/軍事和民事專員  (Jūnshí hé mínshì zhuān yuán

1899 – 1901: Arthur Robert Ford Dorward  阿瑟羅伯特福特多沃德

Commissioners/專員 (Zhuān yuán)

1902 – 21: James Haldane Stewart Lockhart詹姆斯斯圖爾特駱克霍爾丹

1921 – 23: Arthur Powlett Blunt

1923 – 27: Walter Russell Brown沃爾特羅素布朗

1927 – 30: Reginald Fleming Johnston   雷菲林明約翰斯頓       

1930 – 33: Tsu Shang 尚津

1934 – 36: Tsu Tung-Fan慈濟範徒嗯        

1936 – 38: Sun Hsi-Feng (Georges Sun) 熙峰(星期日喬治)    

1938: Cheng Wei-P'ing  程維平 

 

                                  Provinces/省份 (Shěngfèn)

 

Anhui (Anhwei)/ 安徽  (Anhuī)

 

 

4100 a.c – 2600 a.c: Dawenkou/大汶口文化

1900 a.c – 1500 a.c: Erlitou/二里头文化

1500 a.c – 1366 d.c: China/中华 (Zhōnghuá)

1366 – 1644: Nanzhili/南直隸

1644 – 61: Jiangnan/江南

1661 – 1912: Jiangsu/江苏

1912 -: China/中华 (Zhōnghuá)

 

Military governors/軍事总督  (Jūnshí Zǒngdū)

1911: Zhu Jiabao  朱總理         

1911: Sun Yuyun  孫昀

1912 – 13: Bai Wenwei  柏溫威 

1913: Sun Duosen 孫選手        

1913 – 16: Ni Sichong倪嗣沖

1916 – 17: Zhang Xun   張勳

1917 – 20: Ni Sichong 倪嗣沖

1920 – 22: Zhang Wensheng 章溫升

1922 – 24: Ma Lianjia

1924 – 25: Wang Yitang 王揖唐

1925: Zheng Shiqi   郑士奇

1925: Jiang Dengxuan姜登选

1925 – 27: Deng Ruzhuo

 

Civil governors/民間总督  (Mínjiān  Zǒngdū)

1911 – 12: Sun Yuyun  孫昀

1912 – 13: Bai Wenwei柏溫威   

1913: Sun Duosen 孫選手

1913 – 14: Ni Sichong  倪嗣沖

1914 – 15: Han Guojun 韓國君  

1915 – 16: Li Zhaozhen 黎著珍

1916 – 17: Ni Sichong  倪嗣沖

1917 – 18: Huang Jiajie   黃傑   

1918 – 19: Gong Xinzhan 龔新站

1919: Lu Diaoyuan  路釣魚島

1919 – 21: Nie Xianfan

1921: Li Zhaozhen黎著珍

1921 – 23: Xu Shiying  許世英

1923: Ruan Zhongzhi阮直

1923: Chen Diaoyuan  陳釣魚島

1923 – 24: Ma Lianjia

1924 – 25: Wang Yitang 王揖唐

1925: Wu Bingxiang  吳炳湘

1925: Jiang Shaojie江澤民紹潔

1925 – 26: Wang Pu汪堡

1926: Gao Shidu郜師芏

1926 – 27: He Binglin 何炳林

 

Chairmen of the government/政府主席  (Zhè ngfǔ Zhǔxí)            

1927: He Jian 赫機安               

1927 – 29: Chen Diaoyuan  陳釣魚島

1929: Fang Zhenwu  房振武

1929 – 30: Shi Yousan石友三

1930: Ma Fuxiang 馬福祥 

1930 – 32: Chen Dia oyuan  陳釣魚島

1932 – 33:  Wu Zhongxin吳中信

1933 – 37: Liu Zhenhua  劉振華

1937: Liu Shangqing 劉上清

1937 – 38: Jiang Zuobin  蔣作玢

1938: Li Zongren 黎宗認

1938 – 39: Liao Lei  廖雷

1939 – 48: Li Pinxian 李品先

1948 – 49: Xia Wei 夏偉

1949: Zhang Yichun章醫淳

1949 – 50: Song Richang (North)/昌宋(北/Běi

1949 – 52: Huang Yan (South) 黃押嗯(南/Nán

1950 – 52: Wei Ming (North) 魏瞇嗯(北/Běi

1952 – 55: Zeng Xisheng  曾西升

 

Governors/总督  (Zǒngdū)

1955 – 67: Huang Yan  黃押嗯

1967 – 68: Qian Jun  錢且嗯

 

Chairmen of the Revolutionary Committee / 主席的革命委員會               (Zhǔxí de gémìng wěiyuánhuì)

1968 – 74: Li Desheng  栗得勝  

1975 – 77: Song Peizhang  宋佩璋

1977 – 79: Wan Li  万里

Governors/总督 (Zǒngdū)

1979 – 81: Zhang Jingfu   张劲夫

1981 – 83: Zhou Zijian周子健

1983 – 87: Wang Yuzhao王郁昭

1987 – 89: Lu Rongjing  卢荣景

1989 – 94: Fu Xishou  傅锡寿

1994 – 98: Hui Liangyu 回良玉

1998 – 2000: Wang Taihua王太华

2000 – 02: Xu Zhonglin  许仲林

2002 – 07: Wang Jinshan  王金山

2007 – 11: Wang Sanyun王三运

2011 – 13: Li Bin李斌

2013 -: Wang Xuejun王学军

 

Fukien (Fujian)/ 福建

 

 

334 a.c – 111 a.c: Minyue/闽越

111 a.c – 220 d.c: Han/汉族 (Hanzu)

220 – 280: Wu/孫吳 (Sūn wú)

280 – 420: Kingdoms/演义 (Yǎnyì)

420 – 479: Liu Song/刘宋朝 (Liú sòngcháo)

479 – 502: Southern Qi/南齐 (Nánqí)

502 – 587: Liang/梁朝

587 – 1299: China/中华 (Zhōnghuá)

1299 – 1356: Jiangzhe/蒋哲

1356 – 1656: China/中华 (Zhōnghuá)

1656 – 1911: Zhejiang/浙江

1911 – 38: China/中华 (Zhōnghuá)

1938 – 45: Japan/日本 (Riben)

1945 -: China/中华 (Zhōnghuá)

 

Military  governors/軍事总督(Jūnshí Zǒngdū)/ 軍事 (Kunsū)

1911 – 13: Sun Daoren  孫道仁

1913 – 14: Liu Guanxiong  刘冠雄

1914 – 23: Li Houji  李厚基

1923: Wang Yongquan  汪擁圈

1923 – 24: Sun Chuanfang  孫傳

1924 – 26: Zhou Yinren

 

Civil governors/民間总督  (Mínjiān  Zǒngdū)/ 民間 (Bîn-kan)

1911 – 12: Peng Shousong  彭首菘

1912: Liu Ciyuan劉辭源

1912 – 13: Zhang Yuanqi  張元騏              

1913 – 14: Wang Shengling  王生靈

1914 – 16: Xu Shiying   徐世

1916 – 22: Li Houji 李厚基

1922: Sa Zhenbing

1922: Wang Yongquan 汪擁圈

1922 – 23: Lin Sen  林森

1923 – 26: Sa Zhenbing

1926 – 27: Fang Shengtao  方聖陶

 

Chairmen of the government/政府主席 (Zhè ngfǔ Zhǔxí)/ 政府主席   (Chèng-hú chú-se̍k)

1927 – 30: Yang Shuzhuang  楊書幢

1930 – 32: Fang Shengtao方聖陶

1932 – 33: Jiang Guangnai  蒋光鼐

1933 – 41: Chen Yi陳毅

1941 – 48: Liu Jianxu  劉建緒

1948 – 49: Li Hanhun李漢魂

1949: Zhu Shaoliang朱紹良

1949: Fang Zhi方志

1949 – 54: Zhang Dingcheng  张鼎丞

1954 – 55: Ye Fei 叶飞

 

Governor/总督  (Zǒngdū)

1955 – 59: Ye Fei  叶飞

1959 – 62: Jiang Yizhen   江一真

1962 – 67: Wei Jinshui  魏金水

 

Chairmen of the Revolutionary Committee/ 主席的革命委員會 (Zhǔxí de gémìng wěiyuánhuì)/ 主席革命委員會 (Chú-se̍k kek-bēng  úi-ôan-hōe)

 

1967 – 73: Han Xianchu  韩先楚

1973 – 79: Liao Zhigao  廖志高

Governors/总督(Zǒngdū)

1979 – 83: Ma Xingyuan  马兴元

1983 – 87: Hu Ping  胡平

1987 – 91: Wang Zhaoguo  王兆国

1991 – 94: Jia Qinglin  贾庆林

1994 – 96: Chen Mingyi  陈明义

1996 – 99: He Guoqiang  贺国强

1999 – 2002: Xi Jinping  习近平

2002 – 04: Lu Zhangong  卢展工

2004 – 11: Huang Xiaojing  黄小晶

2011 -: Su Shulin苏树林

 

Nationalist Governors (in Taiwan)/ 國民黨总督(台灣) (Mínzúzhū Zǒngdū (Táiwan)/ Tâi-ôan

1949 – 86: Tai Chung-yu  戴仲玉

1986 – 98: Wu Chin-tzan  吳金贊

1998 – 2007: Yen Chung-cheng  顏忠誠

2007 – 08: Chen Chin-jun陳景峻

2008 – 09: Hsueh Hsiang-chuan薛香川

2009 – 13: James Cherng-tay Hsueh

2013: Chen Shyh-kwei陳士魁

2013: Luo Ying-shay羅瑩雪

2013 – 14: Schive Chi薛琦

2014: Deng Chen-Chung鄧振中

2014 -: Duh Tyzz-jiun杜紫軍

 

Guangdong (Liangguang, Kwangtung)/ 廣東

 

 

214 a.c – 1728 d.c: China/中华 (Zhōnghuá)

1728 – 36: Yunghi

1736 – 1858: China/中华 (Zhōnghuá)

1858 – 61: British/英国人 (Yīngguó rén)

1861 – 1938: China/中华 (Zhōnghuá)

1938 – 45: Japan/日本 (Riben)

1945 -: China/中华 (Zhōnghuá)

 

Governors-general/总督  (Zǒngdū)/ 總督 (Zungduk)            

1900 – 01: Taomo

1901 – 03: De Shou德壽

1903 – 06: Cen Chunxuan  岑暄

1906 – 07: Zhou Fu  週符

1907 – 09:  Zhang Renjun 章人峻             

1909 – 10: Yuan Shuxun  袁書窨

1910 – 11: Zhang Mingqi張鳴岐

 

Military  governors/軍事总督 (Jūnshí Zǒngdū)/ 軍總督 (Gwan Zungduk)

1911: Hu Hanmin胡酣閔

1911 – 12: Chen Jiongming  陳炯明

1912 – 13: Hu Hanmin  胡酣閔

1913: Chen Jiongming  陳炯明

1913 – 16: Long Jiguang  龍繼光

1916 – 17: Lu Rongting  路融聽

1917: Chen Bingkun  陳堃

1917: Li Yaohan黎要蚶

1917 – 20: Mo Rongxin  鄚融釁

1920 – 23: Chen Jiongming  陳炯明

1923: Xu Chongzhi  許充之

1923 – 24: Shen Hongying  沉紅英            

1924 – 25: Lin Hu  遴護

 

Civil governors/民間总督  (Mínjiān  Zǒngdū)/ 民總督   (Man Zungduk)

1912 – 13: Hu Hanmin  胡酣閔

1913: Long Jiguang  龍繼光

1913 – 14: Li Kaishen黎開砂

1914 – 15: Li Guoyun  李國運

1915: Zhang Mingqi張鳴岐

1915 – 16: Long Jiguang  龍繼光

1916 – 17: Zhu Qinglan朱蘭

1917: Liu Chengen 劉成

1917 – 18: Li Yaohan  黎要蚶

1918 – 19: Zhai Wang  汪宅

1919: Zhang Jinfang張金芳

1919 – 20: Mo Rongxin  鄚融釁

1920 – 22: Chen Jiongming  陳炯明

1922: Wu Tingfang  伍廷芳

1922: Wei Bangping

1922 – 23: Chen Xiru陳西辱

1923: Hu Hanmin  胡酣閔

1923: Xu Shaozhen  許稍貞

1923 – 24: Liao Zhongkai 廖鍾凱

1924: Yang Shukan  楊輸看

1924: Ye Ju 葉菊     

1924: Liao Zhongkai  廖鍾凱

1924 – 25: Hu Hanmin胡酣閔

1925: Xu Chongzhi許充之

1925 – 26: Chen Shuren  陳舒喏

1926 – 28: Li Jishen  李吉沙

 

Chairmen of the government/政府主席  (Zhè ngfǔ Zhǔxí)/主席政 (Zheng Zheng Zyu zik)

1928 – 31: Chen Mingshu  陳明樞

1931: Xu Chongqing  徐渝

1931: Chen Jitang  陳其耥

1931 – 32: Wu Chaoshu  鄔超抒

1932 – 36: Lin Yungai

1936 – 37: Huang Musong黃穆松格

1937 – 38: Wu Tiecheng  吳鐵成

1938 – 45: Li Liangron

1945 – 47: Luo Zhuoying  羅卓英

1947 – 49: Song Ziwen 宋子文

1949 – 53: Ye Jianying  葉劍英

1953 – 55: Tao Zhu陶铸

 

Governors/总督  (Zǒngdū) /總督(Zungduk)          

1955 – 57: Tao Zhu  陶铸

1957 – 67: Chen Yu   陈郁

 

Chairmen of the Revolutionary Council/主席的革命委員會  (Zhǔxí de gémìng wěiyuánhuì)/ 席政革命局 (Zyu zik Gaakming Guk)

1967: Chen De 諶德

1967 – 69: Huang Yongsheng黃擁勝

1969 – 72: Liu Xingyuan  劉興遠

1972 – 74: Ding Sheng  盛狄嗯

1974 – 75: Zhao Ziyang趙紫陽

1975 – 77: Wei Guoqing  韦国清

Governors/总督  (Zǒngdū) /總督(Zungduk)         

1979 – 81: Xi Zhongxun   习仲勋

1981 – 83: Liu Tian fu  刘田夫

1983 – 85: Liang Lingguang  梁灵光

1985 – 91: Ye Xuanping  叶选平

1991 – 96: Zhu Senlin   朱森林

1996 – 2003: Lu Ruihua 盧瑞華

2003 – 11: Huang Huahua  黃華華

2011 -: Zhu Xiaodan朱小丹

 

Guizhou (Kweichow)/ 貴州

 

 

? - 316 a.c: Shu

316 a.c – 221 a.c: Qin/秦朝

221 a.c – 1856 d.c: China/中华 (Zhōnghuá)

1856 – 72: Pingnan Guo/平南

1872 – 1911: Yunnan/云南

1911 -: China/中华 (Zhōnghuá)

 

Military governors/軍事总督  (Jūnshí Zǒngdū)

1911 – 12: Yang Jincheng楊金稱

1912 – 13: Tang Jiyao  唐繼堯

1913 – 20: Liu Xianshi   劉顯世

1921 – 22: Lu Tao  逯濤

1922: Liu Xianshi  劉顯世

1922 – 23: Yuan Zuming袁租命

1923 – 25: Tang Jiyu  唐濟源

1925: Peng Hanzhang彭酣獐

1925 – 26: Wang Tianpei王天培

1926 – 28: Zhou Xicheng  週西丞

 

Civil governors/民間总督   (Mínjiān  Zǒngdū)

1911 – 12: Zhou Peiyi 週呸銥

1912: Tang Eryong湯兒永

1912 – 13: Tang Jiyao  唐繼堯

1913 – 15: Dai Kan戴侃

1915 – 16: Long Jianzhang龍建

1916: Liu Xianqian

1916: Dai Kan  戴侃

1916 – 20: Liu Xianshi劉仙

1921 – 22: Ren Kecheng  任克成

1922: Wang Boqun  汪播裙

1922 – 23: Yuan Zuming 袁租命

1923 – 25: Liu Xianshi 劉顯世

1925: Lu Tao  逯濤

1925 – 26: Peng Hanzhang 彭酣獐

1926 – 28: Zhou Xicheng  週西丞

 

Chairmen of the government/政府主席  (Zhè ngfǔ Zhǔxí)

1929: Li Shen  黎折嗯

1929 – 31: Mao Guangxiang  毛澤東相

1931 – 35: Wang Jialie  王家烈

1935 – 36: Wu Zhongxin  吳中信

1936: Gu Zhutong  辜珠童

1936 – 37: Xue Yue  薛籲鱷

1937 – 45: Wu Dingchang 吳鼎昌

1945 – 48: Yang Sen楊森

1948 – 49: Gu Zhenglun  顧正倫

1949 – 54: Yang Yong  杨勇

1954 – 55: Zhou Lin  周林

 

Governors/总督  (Zǒngdū)

1955 – 65: Zhou Lin周林

1965 – 67: Li Li李立

1967 – 68: Li Zaihan李再合

 

Chairmen of the Revolutionary Committee/主席的革命委員會  (Zhǔxí de gémìng wěiyuánhuì)

1968 – 71: Li Zaihan  李再合

1971 – 73: Lan Yinong   蓝亦农

1973 – 77: Lu Ruilin 鲁瑞林

1977 – 79: Ma Li 马力

Governors/总督 (Zǒngdū)

1979 – 82: Su Gang 苏钢

1982 – 93: Wang Chaowen  王朝文

1993 – 96: Chen Shineng 陈士能

1996 – 98: Wu Yixia  吴亦侠

1998 – 2001: Qian Yunlu 钱运录

2001 – 06: Shi Xiushi 石秀诗

2006 – 10: Lin Shusen  林树森

2010 – 12: Zhao Kezhi赵克志

2012 -: Chen Miner陈敏尔

 

Hainan/海南

 

 

110 a.c – 184 d.c: China/中华 (Zhōnghuá)

184 – 280: Eastern Wu/孫吳 (Sūn wú)

280 – 581: Kingdoms/演义 (Yǎnyì)

581 – 618: Sui/隋朝 (Suí cháo)

618 – 907: Tang/唐朝

907 – 17: Nanhai/南海

917 – 971: Souther Han/南汉 (Nan Han)

971 – 1279: Guangxi/广西

1279 – 1939: Guangdong/广东

1939 – 45: Japan/日本 (Riben)

1945 – 84: Special Administrative/特别行政区 (Tèbié xíngzhèngqū)

1984 – 88: Administrative Region/行政区 (Xíngzhèngqū)

1988 -: Province/ (Sheng)

Governors/总督  (Zǒngdū)/ (Zungduk)

1988 – 89: Liang Xiang 梁湘

1989 – 93: Liu Jianfeng刘剑峰

1993 – 98: Ruan Chongwu阮崇武

1998 – 2003: Wang Xiaofeng  汪啸风

2003 – 07: Wei Liucheng   卫留成

2007 – 11: Luo Baoming罗保铭

2011 -: Jiang Dingzhi蒋定之

 

Hebei/河北

 

 

8500 a.c – 7700 a.c: Nanzhuangtou/南莊頭遺址

6000 a.c – 5500 a.c: Cishan/磁山文化

5500 a.c – 4500 a.c: Zhaobaogou/趙宝溝文化

4500 a.c – 2900 a.c: Hongshan/红山文化

2900 a.c – 722 a.c: China/中华 (Zhōnghuá)

722 a.c – 403 a.c: Yan/

403 a.c – 222 a.c: Zhao/

222 a.c – 220 d.c: China/中华 (Zhōnghuá)

220 – 265: Wei/

265 – 439: Kingdoms/演义 (Yǎnyì)

439 – 1937: China/中华 (Zhōnghuá)

1937 – 45: Japan/日本 (Riben)

1945 – 49: Taiwan/台湾,

1949 -: Province/ (Sheng)

 

Governors-general/总督  (Zǒngdū)

1900 – 01: Li Hongzhang  李鴻章

1901 – 07: Yuan Shi-kai  袁世凱

1907 – 09: Yang Shixiang  楊世祥

1909: Natong  南通

1909: Tokte Duanfang

1909 – 12: Chen Kuilong  陳虧礱

 

Military governors/軍事总督  (Jūnshí Zǒngdū)

1912: Zhang Xiluan  章西孿

1912 – 13: Feng Guozhang  豐章

1913 – 14: Zhao Bingjun趙丙軍

1914 – 16: Zhu Jiabao  朱總理

1916 – 22: Cao Kun曹錕

1922 – 23: Yang Yide 楊一得

1923 – 24: Wang Chengbin  王成斌

1924: Lu Yongxiang  路甬祥

1924 – 25: Li Jinglin李景林

1925 – 26: Sun Yue孫悅

1926 – 28: Chu Yupu楚籲璞

 

Civil governors/民間总督  (Mínjiān  Zǒngdū)

1912: Zhang Xiluan  章西孿

1912 – 13: Feng Guozhang豐章

1913 – 14: Liu Ruozeng  劉偌繒

1914: Zhao Bingjun  趙丙軍

1914 – 17: Zhu Jiabao  朱總理

1917 – 18: Cao Kun  曹錕

1918 – 22: Cao Rui  曹瑞

1922: Yang Yide  楊一得

1922: Gao Lingwei高凌霨

1922 – 24: Wang Chengbin  王成斌

1924 – 25: Li Jinglin  李景林

1925 – 26: Sun Yue  孫悅

1926 – 28: Chu Yupu  楚籲璞

 

Chairmen of the government/政府主席  (Zhè ngfǔ Zhǔxí)

1928 – 29: Shang Zhen  商震

1929 – 30: Xu Yongchang  徐永昌

1930 – 32: Wang Shuchang  汪書氅

1932 – 35: Yu Xuezhong於學忠

1935: Shang Zhen  商震

1935 – 36: Song Zheyuan宋哲元

1936 – 38: Feng Zhian   馮治安

1938 – 40: Lu Zhonglin路中秘

1940 – 43: Pang Bingxun  庞炳勋

1943 – 45: Rong Zheng  戎摺嗯

1945 – 47: Sun Lianzhong  孫聯眾

1947 – 49: Chu Xichun (Nationalist)  楚希椿(民族(Mínzú

1947 – 49: Dong Biwu (Communist) 董逼伍(共產 /Gonchaing

1949 – 52: Yang Xiufeng  杨秀峰

1952 – 55: Lin Tie  林铁

 

Chairman of North China Administrative Council/主席北中國行政理事會          (Zhǔxí Běi Zhōnghuá xíngzhèng líshìhuì )

1951 – 54: Liu Lantao   劉瀾濤

 

Governors/总督  (Zǒngdū)

1955 – 58: Lin Tie  林铁

1958 – 68: Liu Zihou  劉資候

 

Chairmen of the Revolutionary Committee/主席的革命委員會             (Zhǔxí de gémìng wěiyuánhuì)

1968 – 71: Li Xuefeng李雪峰

1971 – 80: Liu Zihou  劉資候

Governors/总督 (Zǒngdū)

1980 – 82: Li Erzhong  李尔重

1982 – 83: Liu Bingyan刘秉彦

1983 – 86: Zhang Shuguang  张曙光

1986 – 88: Xie Feng  解峰

1988 – 90: Yue Qifeng  岳歧峰

1990 – 93: Cheng Weigao   程维高

1993 – 98: Ye Liansong  叶连松

1998 – 2002: Niu Maosheng  钮茂生

2002 – 06: Ji Yunshi  季允石

2006 – 08: Guo Gengmao  郭庚茂

2008 – 09: Hu Chunhua胡春华

2009 – 11: Chen Quanguo陈全国

2011 -: Zhang Qingwei张庆伟

 

Henan/河南

 

 

7000 a.c – 5000 a.c: Peiligang/裴李崗文化

5000 a.c – 3000 a.c: Yangshao/仰韶文化

3000 a.c – 2600 a.c: Dawenkou/大汶口文化

2600 a.c – 403 a.c: China中华 (Zhōnghuá)

403 a.c – 221 a.c: Wei/

221 a.c – 907 d.c: China/中华 (Zhōnghuá)

907 – 960: Wuyui,

960 – 1277: China/中华 (Zhōnghuá)

1277 – 1644: Hubei/湖北

1644 – 1912: Hebei/河北

1912 – 30: China/中华 (Zhōnghuá)

1930 – 49: Nationalist China/中国国民党 (Zhōngguó guómíndǎng)

1949 -: Province/ (Sheng)

 

Military governors/軍事总督  (Jūnshí Zǒngdū)

1912: Qi Yaolin  齊耀琳

1912 – 14: Zhang Zhenfang  張鎮芳

1914: Duan Qirui  段祺瑞

1914: Tian Wenlie  田文烈

1914 – 22: Zhao Ti  鈦趙

1922: Feng Yuxiang  馮玉祥

1922 – 24: Zhang Fulai章敷籟

1924 – 25: Hu Jingyi胡錦濤靜宜

1925 – 26: Yue Weijun樂俊

1926 – 27: Kou Yingjie姑英傑

 

Civil governors/民間督  (Mínjiān  Zǒngdū)

1912: Ni Sichong倪嗣衝

1912 – 13: Wang Zutong  汪菹筒

1913: Zhang Zhenfang  張鎮芳

1913 – 14: Zhang Fengtai  章風抬

1914 – 17: Tian Wenlie 田文烈

1917 – 20: Zhao Ti  鈦趙

1920: Wang Yinchuan  王銀川

1920 – 23: Zhang Fengtai章風抬

1923 – 24: Li Jichen  黎其塵

1924 – 25: Sun Yue  孫悅

1925 – 26: Yue Weijun 樂俊

1926: Jin Yune  靳與訥

1926: Kou Yingjie  姑英傑

1926 – 27: Xiong Bingqi  熊炳其

 

Chairmen of the government/政府主席  (Zhè ngfǔ Zhǔnxí)

1927 – 28: Feng Yuxiang  馮玉祥

1928 – 30: Han Fuju   韓夫距

1930: Wan Xuancai 萬選才

1930: Zhang Fang 章罰嗯

1930 – 35: Liu Zhi 劉秩

1935 – 37: Shang Zhen  商震

1937 – 38: Zhang Fang章罰嗯

1938 – 39: Zheng Qian鄭七諳

1939: Fang Ce  方策

1939 – 42: Wei Lihuang魏哩慌  

1942 – 44: Li Peiji李培傑

1944 – 48: Liu Maoen劉茂恩

1948 – 49: Zhang Zhen章磔嗯

1949: Zhao Zili (Nationalist)  趙資鱺(民族/Minzu

1949 – 55: Wu Zhifu (Communist)  吳之弗(共產黨/Gonchaing

 

Governors/总督  (Zǒngdū)

1955 – 62: Wu Zhifu  吳之弗

1962 – 67: Wen Minsheng溫家寶民生

 

Chairmen of the Revolutionary Committee/主席的革命委員會 (Zhǔxí de gémìng wěiyuánhuì)

1967 – 78: Liu Jianxun  劉建勳

1978 – 79: Duan Junyi  段君毅

Governors/总督  (Zǒngdū)

1979 – 81: Liu Jie  劉機阿

1981 – 83:  Dai Suli  戴素麗

1983 – 87: He Zhukang赫珠糠

1987 – 90: Cheng Weigao程維高

1990 – 92: Li Changchun  李長春

1992 – 98: Ma Zhongchen馬忠臣

1998 – 2003: Li Keqiang李克强

2003 – 08: Li Chengyu  李成玉

2008 – 13: Guo Gengmao郭庚茂

2013 -: Xie Fuzhan谢伏瞻

 

Hubei (Hupeh)/ 湖北

 

 

5000 a.c – 3000 a.c: Daxi/大溪

3000 a.c – 2700 a.c: Quijaling

2500 a.c – 2000 a.c: Shijiahe /石家河文化

2000 a.c – 1030 a.c: China/中华 (Zhōnghuá)

1030 a.c – 223 a.c: Chu/

223 a.c – 222 d.c: China/中华 (Zhōnghuá)

222 – 280: Wu/

280 – 924: China/中华 (Zhōnghuá)

924 – 963: Jingnan/荆南

963 – 980: Song/宋朝

980 – 1277: China/中华 (Zhōnghuá)

1277 – 1664: Huguang/湖广

1664 -1929: China/中华 (Zhōnghuá)

1929 – 38: Nationalist China/中国国民党 (Zhōngguó guómíndǎng)

1938 – 45: Japan/日本 (Riben)

1945 – 49: Nationalist China/中国国民党 (Zhōngguó guómíndǎng)

1949 -: Province/ (Sheng)

 

Governors/总督  (Zǒngdū)

1895 – 1902: Zhang Zhidong  張之洞

1902 – 04: Duanfang端方

1904 – 07: Zhang Zhidong  張之洞

1907 – 08: Zhao Erxun 趙爾巽

1908: Chen Kuilong  陳虧礱

190811: Borzigit Ruizheng

1911: Duan Qirui段期睿

 

Military governors/軍事总督  (Jūnshí Zǒngdū) /軍事 (Kunsū)

1911 – 13: Li Yuanhong 黎元洪

1913 – 14: Duan Qirui  段期睿

1914 – 15: Duan Zhigui  段之瑰

1915: Zhang Xiluan  章西孿

1915 – 21: Wang Zhanyuan  王展元

1921 – 26: Xiao Yaonan 肖王耀南

1926: Chen Jiamo陳基亞姆

 

Civil governors/民間总督  (Mínjiān  Zǒngdū) / 民間 (Bîn-kan)

1912: Liu Xinyuan  劉新元

1912: Fan Zengxiang 

1912: Liu Xinyuan  劉新元

1912 – 13: Xia Shoukang  夏壽康

1913: Rao Hanxiang饒湘

1913 – 14: Lu Diaoyuan路釣魚島

1914 – 16: Duan Shuyun  段雲

1916: Fan Shouyou  範收莜

1916 – 19: Wang Zhanyuan 王展元

1919 – 20: He Peirong 赫呸榕

1920: Sun Zhenjia孫家

1920 – 21: Xia Shoukang夏壽康

1921 – 22: Liu Chengen  劉成

1922 – 24: Tang Xiangming鄧向明

1924 – 26: Xiao Yaonan 肖王耀南

1926: Du Xijun都西駿

1926: Liu Zuolong  劉作弄

1926 – 27: Deng Yanda鄧演達  

1927: Kong Geng  耿空

 

Chairmen of the government/政府主席 (Zhè ngfǔ Zhǔxí) / 政府主席   (Chèng-hú chú-se̍k)

1927 – 29: Zhang Zhiben  章指畚

1929: Xiao Xuan小宣

1929: Fang Benren  方本仁

1929 – 32: He Chengjun他軍

1932 – 33: Xia Douyin 夏鬥寅

1933 – 35: Zhang Qun 章曲嗯

1935 – 36: Yang Yongtai 楊擁胎

1936: Lu Zhi  路之

1936 – 37: Huang Shaohong  黃燒薨

1937 – 38: He Chengjun他軍

1938 – 39: Chen Cheng  陳坼嗯

1939 – 40: Yan Lisan  晏哩三

1940 – 43: Chen Cheng陳坼嗯

1943 – 44: Zhu Huaibing

1944 – 46: Wang Dongyuan王東岳

1946 – 48: Wan Yaohuang

1948 – 49: Zhang Dulun 张笃伦

1949: Zhu Dingqing

1949 – 51: Li Xiannian  李先念

1951 – 54: Liu Jianxun劉建勳

1954 – 55: Liu Zihou  劉資候

 

Governors/总督  (Zǒngdū)

1955 – 56: Liu Zihou劉資候

1956 – 67: Zhang Tixue章梯謔

 

Chairmen of the Revolutionary Committee/主席的革命委員會  (Zhǔxí de gémìng wěiyuánhuì) 主席革命委員會 (Chú-se̍k kek-bēng  úi-ôan-hōe)

1967 – 74: Zeng Siyu渝曾

1974 – 78: Zhao Xinchu 趙新初

Governors/总督(Zǒngdū)

1978 – 79: Chen Pixian陳批斜

1980 – 83: Han Ningfu  韓寧富

1983 – 86: Huang Zhizhen   黃之溱

1986 – 90: Guo Zhenqian  郭振幹

1990 – 93: Guo Shuyan  過書菸

1993 – 95: Jia Zhijie  賈慶林治家

1995 – 2001: Jiang Zhuping 蔣祝平

2001 – 02: Zhang Guoguang 張國光

2002 – 07: Luo Qingquan罗清泉

2007 – 10: Li Hongzhong李鸿忠

2010 -: Wang Guosheng王国生

 

Hunan/湖南

 

7500 a.c – 6100 a.c: Pengtoushan/彭头山文化

6100 a.c – 350 a.c: Han/漢族

350 a.c – 278 a.c: Chu/

278 a.c – 907 d.c: China/中华 (Zhōnghuá)

907 – 951: Chu/

951 – 1277: China/中华 (Zhōnghuá)

1277 – 1664: Huguang/湖广

1664 -: Province/ (Sheng)

 

Military Governors/軍事总督  (Jūnshí Zǒngdū)

1911: Jiao Dafeng   姣答豐

1911 – 13: Tan Yankai  譚延闓

1913 – 16: Tang Xiangming 湯薌銘           

1916: Zeng Jiwu  曾其蕪

1916: Chen Huan陳呼銨

1916: Liu Renxi  劉人曦

1916 – 17: Tan Yankai譚延闓

1917: Fu Liangzuo傅諒祚

1917: Wang Ruxian王儒賢

1917 – 18: Tan Yankai  譚延闓

1918 – 20: Zhang Jingyao  張敬堯

1920: Wu Guangxin 吳光新

1920: Tan Yankai 譚延闓

1920 – 26: Zhao Hengti  赵恒惕

1926: Tang Shengzhi 唐生智

 

Civil governors/民間总督  (Mínjiān  Zǒngdū)

1912 – 13: Tan Yankai  譚延闓

1913: Wang Hu汪戶

1913 – 14: Tang Xiangming   湯薌銘         

1914 – 15: Liu Xinyuan  劉新元

1915: Tao Sicheng陶司承

1915: Han Guojun韓國君

1915 – 16: Shen Jinjian  沉金健

1916: Tang Xiangming   湯薌銘

1916: Chen Huan  陳呼銨

1916: Liu Renxi劉人曦

1916 – 17: Tan Yankai譚延闓

1917: Zhou Zhaoxiang週兆祥

1917 – 18: Tan Yankai  譚延闓

1918 – 20: Zhang Jingyao  張敬堯

1920: Wu Guangxin吳光新

1920: Tan Yankai  譚延闓

1920: Zhao Hengti  赵恒惕

1920 – 21: Lin Zhiyu遴之迂

1921 – 26: Zhao Hengti  赵恒惕

1926 – 27: Tang Shengzhi  唐生智

1927: Zhang Yipeng章依彭

1927 – 28: Zhou Lan  週垃嗯

 

Chairmen of the government/政府主席  (Zhè ngfǔ Zhǔxí)

1928: Cheng Qian  程潛

1928 – 29: Lu Diping  路提俜

1929 – 37: He Jian  赫機安

1937 – 38: Zhang Zhizhong  章只盅

1939 – 45: Xue Yue  薛籲鱷

1945 – 46: Wu Qiwei  吳七偎

1946 – 48: Wang Dongyuan王東岳

1948 – 49: Cheng Qian程潛

1949 – 50: Chen Mingren  陈明仁

1950 – 52: Wang Shoudao  王首道

1952 – 55: Cheng Qian  程潛

 

Governor/总督  (Zǒngdū)

1955 – 67: Cheng Qian  程潛

 

Chairmen of the Revolutionary Committee/主席的革命委員會  (Zhǔxí de gémìng wěiyuánhuì)

1967 – 70: Li Yuan 黎原

1970 – 73: Hua Guofeng  华国锋

1973 – 76: Li Yuan黎原

1976 – 77: Zhang Binghua章華

1977 – 79: Mao Zhiyong  毛致用

Governors/总督  (Zǒngdū)

1979 – 83: Sun Guozhi孙治国

1983 – 85: Liu Zheng刘正

1985 – 93: Xiong Qingquan  熊清泉

1993 – 95: Chen Bangzhu陈邦柱

1995 – 98: Yang Zhengwu   杨正午

1998 – 2001: Chu Bo 储波

2001 – 03: Zhang Yunchuan张云川

2003 – 06: Zhou Bohua  周伯华

2006 – 10: Zhou Qiang 周强

2010 – 13: Xu Shousheng徐守盛

2013 -: Du Jiahao杜家毫

 

Jiangxi (Kiangsi)/ 江西/ Kông-sî

 

 

s. XI a.c – 473 a.c: Wu/

473 a.c – 333 a.c: Yue/

333 a.c – 223 a.c: Chu/

223 a.c – 907 d.c: China/中华 (Zhōnghuá)

907 – 937: Wu/

937 – 1369: China/中华 (Zhōnghuá)

1369 – 1911: Guangdong

1911 – 34: China/中华 (Zhōnghuá)

1934 – 49: Nationalist China/中国国民党 (Zhōngguó guómíndǎng)

1949 -: Province/ (Sheng)

 

Military governors/軍事总督  (Jūnshí Zǒngdū)

1911: Wu Jiezhang  吳結帳

1911: Peng Chengwan  彭承

1911 – 12: Ma Yubao  馬玉寶

1912 – 13: Li Liejun 李力钧

1913: Li Yuanhong  黎元洪

1913 – 17: Li Chun   李純

1917 – 22: Chen Guangyuan  陳光遠

1922 – 24: Cai Chengxun  蔡訓

1924 – 26: Fang Benren方本仁

1926: Deng Ruzhuo

1926: Zheng Junyan鄭君彥

 

Civil governors/民間总督  (Mínjiān  Zǒngdū)

1911 – 12: Liu Fengqi  劉風耆

1912 – 13: Wang Ruikai  汪銳開

1913: Zhao Congfan  趙從幡

1913: He Guochang  他國昌

1913 – 14: Li Chun   李純

1914 – 21: Qi Yang齊雅嗯

1921: Zhao Congfan趙從幡

1921 – 22: Yang Qingluan

1922 – 23: Xie Yuanhan

1923: Xu Yuanhao  謝元漢

1923 – 24: Cai Chengxun蔡訓

1924 – 25: Hu Siyi胡司伊

1925: Wen Qun聞嶇嗯

1925 – 26: Li Dingkui  

1926 – 27: Yang Ruxuan  楊如揎

1927: Zhu Peide  朱胚锝

 

Chairmen of the government/政府主席  (Zhè ngfǔ Zhǔxí)

1927 – 29: Li Xiehe  李協和

1929 – 31: Lu Diping路提俜

1931 – 41: Xiong Shihui敻師詼

1941 – 45: Cao Haosen曹豪森

1945 – 48: Wang Lingji  王陵基

1948 – 49: Hu Jiafeng   胡錦濤峰

1949: Fang Tian田芳

1949 – 55: Shao Shiping   邵式平

 

Governors/总督  (Zǒngdū)

1955 – 65: Shao Shiping 邵式平

1965 – 67: Fang Zhichun 方志纯

 

Chairmen of the Revolutionary Committee/主席的革命委員會  (Zhǔxí de gémìng wěiyuánhuì)

1967 – 72: Cheng Shiqing 程世清

1974 – 79: Jiang Weiqing 江渭清

Governors/总督  (Zǒngdū)

1979 – 82: Bai Dongcai白栋材

1982 – 85: Zhao Zengyi  赵增益

1985 – 86: Ni Xiance倪献策

1986 – 95: Wu Guanzheng  吴官正

1995 – 2001: Shu Shengyou  舒圣佑

2001 – 06: Huang Zhiquan 黄智权

2006 – 11: Wu Xinxiong  吴新雄

2011 -: Lu Xinshe鹿心社

 

Shaanxi (Shensi)/ 陕西

 

 

5800 a.c – 5400 a.c: Dadiwan/老官台文化 (Lǎo guān tái)

5000 a.c – 3000 a.c: Yangshao/仰韶文化

3000 a.c – 1500 a.c: Erlitou/二里头文化

s. IX a.c – 221 a.c: Qin/秦朝 (Ch’ in)

221 a.c – 386 d.c: China/中华 (Zhōnghuá)

386 – 403: Later Liang/后梁 (Hòuliáng)

403 – 460: Northern Liang/北凉 (Běi liáng)

460 – 535: Northern Wei/ 北魏 (Běiwèi)

535 – 907: China/中华 (Zhōnghuá)

907 – 23: Later Liang/后梁(Hòuliáng)

923 – 1666: China/中华 (Zhōnghuá)

1666 – 72: Shaanxi/陕西

1672 – 1749: Shenzhuan

1749 – 1912: Shengan

1912 – 35: China/中华 (Zhōnghuá)

1935 – 49: Nationalist China/中国国民党 (Zhōngguó guómíndǎng)

1949 -: Province/ (Sheng)

 

Governors-general/总督  (Zǒngdū)        

1900: Song Fan  宋凡

1900 – 01: Li Tingxiao  李庭孝

1901 – 05: Song Fan 宋凡

1905 – 08: Shengyun   

1908 – 11: Changgeng  長庚

 

Military governors/軍事总督  (Jūnshí Zǒngdū)

1911 – 14: Zhang Fenghui  章風匯

1914 – 16: Lu Jianzhang

1916 – 21: Chen Shufan 陳書返

1921: Yan Xiangwen

1921 – 22: Feng Yuxiang   馮玉祥

1922 – 25: Liu Zhenhua  刘振华

1925: Wu Xintian吳新天            

1925: Sun Yue  孫悅

1926: Li Yunlong李雲龍

1926: Li Huchen  黎呼橙

1926: Jin Yune  靳與訥

 

Civil governors/民間总督  (Mínjiān  Zǒngdū)

1912 – 13: Zhang Fenghui  章風匯

1913 – 14: Gao Zengjue

1914: Song Liankui  宋連奎

1914: Niu Chuanshan  牛船山

1914 – 16: Lu Diaoyuan  呂調元

1916: Chen Shufan   陳書返

1916 – 17: Li Genyuan  李根源

1917 – 18: Chen Shufan   陳書返

1918 – 22: Liu Zhenhua  劉振華

1922: Zhang Shaozeng  章鞘繒

1922 – 25: Liu Zhenhua 劉振華

1925 – 26: Liu Zhizhou  劉只繇

1926 – 27: Sun Yue  孫悅

 

Chairmen of the government/政府主席  (Zhè ngfǔ Zhǔnxí)

1927 – 28: Song Zheyuan  宋哲元

1928 – 29: Yu Youren  于右任;

1929 – 30: Liu Yufen  劉籲汾

1930 – 33: Yang Hucheng楊呼成               

1933 – 37: Shao Lizi  邵哩孳

1937: Wang Yishan  汪一釤

1937 – 38: Sun Weiru  孫蔚如

1938 – 39: Jiang Dingwen  蔣鼎文

1939 – 41: Li Genyuan李根源

1941 – 44:  Xiong Bin敻荸嗯

1944 – 48: Zhu Shouzhou  朱收洲

1950 – 52: Ma Mingfang   马明方

1952 – 54: Zhao Shoushan   赵寿山

 

Chairman of Northwest Administrative Council/主席西北行政委員會  (Zhǔxí xīběi xíngzhèng wěiyuánhuì)

1950 – 54: Peng De